دان موزیک  ,ثبت شركت  ,طلاق توافقي  ,خريد پرفكت مانى  ,خیریه سگال  ,بازی اندروید  ,گیربکس اتوماتیک  ,خرید از بانه  ,صنایع دستی اصفهان  ,میناکاری  ,ویبره  ,خرید دامنه  ,اخبار روز  ,


سمعك

سمعك

انواع قيمت سمعك ويدكس

۲۰ فروردين ۱۳۹۹
۰۲:۵۶:۵۱
دكتر سمعك
نظرات (0)

اديومتري تن خالص:

ويژگيهاي اديولوژيك نروپاتي شنوايي، علاوه بر يافته هاي الكتروكاكلئوگرافي در جدول 3/5 خلاصه شده اند. آستانه ها در نروپاتي شنوايي، تفاوتهاي قابل توجهي دارند. بعضي افراد داراي شنوايي در محدوده طبيعي هستند، مثلا 8 تا از 20 بيمار مطالعه Rane و همكاران طبيعي بودند. در هر صورت اغلب كودكان مبتلا به نروپاتي شنوايي، كاهش شنوايي از حد خفيف تا عميق دارند. (عدم پاسخ در ماكزيمم خروجي دستگاه) برخي كودكان مبتلا به اين بيماري، كاهش شنوايي مواج دارند. پنج كودك از 20 كودك تحقيق Rance و همكاران اين نوع كاهش قيمت سمعك ويدكس شنوايي را داشتند.

به طور كلي كاهش شنوايي در نروپاتي شنوايي با شكل صاف flat و يا بالارونده (Rising) مشخص مي شود. (كاهش شنوايي يكسان در همه فركانسها)

جالب است كه بين درجه كاهش شنوايي در «نروپاتي شنوايي» و درك گفتار ارتباط اندكي هست.

توان تمايز گفتار كه به صورت استثنايي ضعيف است، اغلب دركودكاني كه حساسيت شنوايي آنها براي محرك تن خالص نرمال است، ديده مي شود. برعكس در موقعيت هاي نادري، كودك مبتلا به نروپاتي شنوايي توان تشخيص گفتار نسبتا خوب نشان خواهد داد. اين يافته اخير، كاربردهاي مهمي در نقش احتمالي تقويت در اداره كودكان مبتلا به نروپاتي دارد (Rance etal 1999) بعدها به اين مطلب بيشتر خواهيم پرداخت.

در تدوين يك برنامه درماني براي بيماران «نروپاتي شنوايي» بايد به احتمال بهبود خود بخودي وضعيت شنوايي در طول زمان توجه نمود.

مثلا Madden و همكارانش (2002) بهبود اديولوژيك قابل توجهي را در 50 درصد از بيماران نوزاد و كودك خود (N=22) بخصوص آنهايي كه تشخيص هيپربيليروبينميا به آنها اطلاق شده بود گزارش نمودند.

در بيماراني با اتيولوژي توام با بهبود احتمالي خودبخودي در حساسيت شنوايي به تفريق انداختن بعضي انتخاب هاي درماني نظير كاشت حلزون تا موقعي كه وضعيت شنوايي تثبيت شود، عاقلانه به نظر مي رسد.

Madden و همكاران گفته اند: «كودكان اديوگرام ثابتي در سن 18ماهگي پيدا مي كنند... با بهبود معنادار كلينيكي (تصميم در مورد كاشت حلزون در سن 12 ماهگي رخ مي دهد).

 


موضوعات مرتبط:

رنج قيمت در نمايندگي سمعك يونيترون

۱۸ فروردين ۱۳۹۹
۱۰:۱۳:۰۱
دكتر سمعك
نظرات (0)

از اواسط 1990 محققين كلينيكي در اطراف جهان، شروع به گزارش مشاهداتي از الگوهاي همانند در يافته هاي شنيداري كه به صورت ويژه شامل نمايندگي سمعك يونيترون حفظ OAE و C M در بيماراني با عدم ثبت ABR مي گرديد، نمودند.

لغت «نروپاتي شنوايي» عليرغم اينكه ذاتا لغت دقيقي نيست، اما با موانع جدي روبرو نگرديده است. و استفاده از آن افزايش نيز يافته است. اين واژه، به صورت مداوم، توسط نويسندگان و محققين در كتاب ها و مجلات، در مورد بيماراني كه هيچ شاهد واضحي براي بدي عملكرد عصب شنوايي در مورد آنها وجود نداشت به كار گرفته شده است. مثلا هاي متعددي در متون مي توان در مورد كاربرد ضعيف اين واژه ارائه داد. مثلا Deltenre et al (1997) تحت عنوان نروپاتي، سه نوزاد را با يافته هاي متغير پزشكي ذكر كرده است كه همه ناهنجاري در BAEP برانگيخته شده با كليك را نشان مي دادند. هيچ جزء عصبي قابل تشخيص نبود. اگر چه يك اعوجاج اوليه كه مي شد آن را به صورت كلوكلئار ميكروفونيك معرفي كرد، ديده مي شد.

Rance و همكاران (1999) يكي از اولين گروه هاي نوزادان و كودكان را معرفي كردند. كه با اتيولوژي هاي متفاوت كه هيپر بيلير و بينميا يكي از شايعترين آنها بود، تشخيص «نروپاتي شنوايي» براي آنها اطلاق شده بود.

Madden و همكاران (2002) بيان كردند كه پاتوفيزيولوژي AN شامل ناهنجاري سيستم شنوايي محيطي از سلولهاي موئي داخلي، تا عصب هشتم مغزي و يا سيناپس هاي بين آنها مي شود. با اين كاربرد وسيع واژه، نروپاتي شنوايي شامل طيفي از اختلالات شنوايي از اختلالات ايزوله، سلولهاي مويي داخلي تااختلالات شنوايي غيرتوموري و غير حلزوني كه قبل از كشف OAE گزارش مي شد، مي گردد.

با انباشته شدن تجربيات در مورد «نروپاتي شنوايي» ديدگاه هاي مخالف نيرومندي در مورد كاربرد واژه نروپاتي، ظاهر شدند. الگوي يافته هاي بدست آمده از برخي بيماران كه عنوان «نروپاتي شنوايي» گرفته بودند بيشتر با اختلال عملكرد شديد سلولهاي مويي داخلي، سازگار بود تا با «اختلالا عملكرد عصب هشتم».

غياب ABR كه شامل موج I نيز مي شود، و وجود CM و OAE كه متضمن يكپارچگي سلول مويي خارجي است را ميتوان ناشي از فقدان عملكرد كلي سلولهاي مويي و يا اختلال در انتقال سيناپسي از قاعده سلولهاي مويي داخلي به رشته هاي آوران عصب هشتم، دانست كه خود شايد از نارسايي در نروترانس ميتر كلوتامات است.

ناهنجاري ها يا حتي غياب سلول هاي مويي داخلي ممكن است در حيوانات آزمايشگاهي (موش) و انسان مبناي ژنتيكي داشته باشد.

 


موضوعات مرتبط:

قيمت سمعك فوناك چگونه است؟

۱۱ فروردين ۱۳۹۹
۱۰:۳۷:۰۷
دكتر سمعك
نظرات (0)

به عنوان يك قاعده مي توان اظهار كرد كه اين نوع از فيلترينگ، مي تواند آخرين راه چاره در ثبت AER باشد. اگر انرژي فركانس پايين حامل اطلاعات مهمي براي تشخيص اجزاي AER باشد اين نوع فيلترينگ، ممكن است تاثيرات نامطلوبي  قيمت سمعك فوناك بر ثبت پاسخهاي AER بگذارد. بنابراين از فيلتريگ براي تقويت موج استفاده مي كنيم اما ممكن است باعث زوال كيفيت موج نيز بشود.

هنگام ثبت AER مشكلاتي پيش مي آيد كه ممكن است به طرق گوناگوني باشد Troubleshoding يعني شناسايي و سعي در حل اين مشكلات. اين مشكلات به صور گوناگوني رخ مي دهند كه در ادامه به آنها مي پردازيم.

ويژگيهاي فردي: (Subject characteristics)

هنگاميكه كيفيت AEP كمتر از حد مطلوب است، تاثير يك يا بيشتر از عوامل فردي را بايد دخيل دانست و بررسي كرد. اين نكات عمومي در مورد ويژگيهاي فردي مهم هستند:

 - سن: سن كم (دركودكان) بر همه امواج AEP به جز Ecochg تاثير مي گذارد. با افزايش سن (بالاي 50 سال) ابتدا P300 متاثر مي شود.

- جنسيت: (Gender) تفاوتهاي جنسي در AEP اغلب در ABR اهميت دارند.

- درجه حرارت بدن: هيپوترميا و هيپرترميا، (درجه حرارت پايين و بالاي بدن) بيشترين تاثير را بر امواج با زمان نهفتگي كوتاه دارند.

- سطح هوشياري: تاثير سطح هوشياري بر AER با زمان نهفتگي طولاني تر، بيشتر است.

- آرتيفكت عضلاني: آرتيفكت هاي عضلاني مي تواند مزاحم ثبت هرگونه AER باشد اما اين پديده در ارزيابي AMLR برجسته تر (مهم تر) است.

- حساسيت شنوايي: كاهش شنوايي بر هر AER اثر مي گذارد ليكن كاهش شنوايي در فركانسهاي بالا مخصوصا بر ثبت Ecochg و ABR موثر است.

- داروها: داروهاي موثر بر سيستم عصبي مركزي (مثلا خواب آورها، داروهاي بيهوش كننده) بيشترين تاثير را بر پاسخهاي برانگيخته با زمان طولاني كه خاستگاه آنها قشر مغز است مي گذارند و واقعا تاثيري بر ABR و Ecochg ندارند.

 

تداخل الكتريكي Electrical Interference

از آنجا كه ارزيابي AER شامل تعيين رخدادهاي الكتريكي بسيار ضعيف (چندين ميكروولت يا كمتر) در گوش، عصب شنوايي يا مغز، با استفاده از الكترودهايي كه معمولا روي سطح جمجمه قرار مي گيرند مي باشد، اينكه تداخل الكتريكي، يك مشكل اساسي در اين فرآيند باشد، شگفت آور نيست. الكترودهاي سطحي، فعاليت الكتريكي خارج از مغز را كه ناشي از فعاليت الكتريكي داخل سر است، ثبت مي نمايند. در حقيقت فعاليت الكتريكي خارجي ناخواسته، ممكن است برجسته تر باشد. خوشبختانه، هنگاميكه هر الكترود در يك جفت، آرتيفكت هاي الكتريكي مشابهي را ثبت مي كند، در طي فرآيند تقويت تفاضلي اين آرتيفكت ها حذف خواهند شد. مشكل هنگامي ايجاد مي شود كه چنين آرتيفكتي بيشتر توسط يك الكترود ثبت گردد. مشكل ديگر در زمينه تداخل هاي الكتريكي، هنگام ثبت AER مقدار تقويتي است كه براي پردازش پاسخ لازم است. قبل از اينكه يك فعاليت الكتروفيزيولوژيك كه كمتر از يك ميليونيم ولت است، بتواند پردازش و ‌آناليز شود، مي بايست بيش از 100000 بار تقويت شود.

 


موضوعات مرتبط:

نمايندگي سمعك اينترتون

۹ فروردين ۱۳۹۹
۰۶:۴۶:۰۵
دكتر سمعك
نظرات (0)

ALR و P300 فركانسهاي پايين تري دارند، به عنوان يك قانون و قاعده كلي موثرترين و مناسب ترين فيلتراسيون در هر كدام از پاسخ هاي AER، آن است كه منطقه فركانسي پاسخ را نگاه دارد و ساير مناطق فركانسي را حذف كند.

تنظيم فيلتراسيون به صورت ميان گذر (50 تا 1/0 هرتز) براي ABR كاملا نامناسب خواهد بود زيرا قسمت اعظم پاسخها از دست خواهد رفت اما همين تنظيم براي پاسخهاي ALR كاملا مناسب خواهد بود.

در نقطه مقابل فيلتراسيون 3000-30 هرتز براي ABR مناسب است زيرا فركانس هاي پراهميت طيف را عبور مي دهد، اما فركانسهاي EEG و آرتيفكت هاي احتمالي با فركانس هاي بالاتر (بالاي 3000 هرتز) را حذف مي كند. ليكن همين تنظيم فيلتراسيون براي ALR، نامناسب است زيرا اساسا طيف پاسخ ALR خارج از اين منطقه ميان گذر است، (زير 30 هرتز) و لذا پاسخ ها قبل از اينكه به فرآيند معدل گيري برسند، دفع خواهند شد.

 

تاثير فيلترينگ بر AERs:

هدف فيلترينگ كاهش دامنه نويز الكتريكي ناخواسته، بدون تاثير بر پاسخ است. اين پديده در مهارتهاي كلينيكي، كمتر رخ مي دهد. مشكل، بيشتر در زمينه فيلتراسيون زياد است، و نه در زمينه فيلتراسيون اندك. شايد دليل تمايل به فيلتراسيون زياد، ايجاد احساس امنيت كاري در اندازه گيري AER است.

نويز الكتريكي، اغلب با تنظيمات فيلتراسيون خيلي محدود كاهش مي يابد و پاسخ صاف و قابل آناليزي به دست مي آيد. فيلتراسيون شديد دو خطر بالقوه ايجاد مي كند:

اول: قسمتهاي اساي پاسخ، حذف مي شوند كه در نتيجه از اعتبار آناليز پاسخ كاسته مي شود.

دوم: محصولات اعوجاجي ناشي از فيلترينگ با پاسخ واقعي كه گاها شايد توسط فيلترينگ حذف شده باشد، اشتباه مي شوند.

به عنوان يك قاعده كلي، فيلترينگ منجر به كاهش دامنه پاسخ مي شود. لذا هنگاميكه با افزايش دامنه متعاقب فيلترينگ مواجه شديم مي بايست پديده filter ringing را مد نظر قراردهيم.

فيلترينگ ممكن است، پاسخهايي با زمان نهفتگي كوتاهتر ايجاد كند (Phase lead)، يا اينكه سبب طولانيتر شدن زمان نهفتگي پاسخ شود (phase lag). البته اين همه، بستگي به پايين گذر بودن يا بالا گذر بودن شيب فيلتر و محتواي فركانسي پاسخ دارد.

دو پديده ديگر نيز در زمينه فيلترينگ وجود دارند:

1 – ممكن است در AER، اجزايي با محتواي طبيعي متفاوت وجود داشته باشند. (فركانس پايين يا اجزاء كند و فركانس بالا يا اجزاء تند) لذا اين اجزاء  نمايندگي سمعك اينترتون گوناگون تاثيرات متفاوتي از يك نوع فيلتر (يكسان) مي پذيرند.

2 – اگر چه پديده هاي اعوجاجي در فيلتر هنگاميكه فركانس قطع به محتواي فركانسي AER نزديك مي شود محسوس تر و برجسته تر هستند، ليكن اعوجاج در پاسخ حتي هنگاميكه نقاط قطع فيلتر، در وراي محدوده هاي طيفي پاسخ واقع شده اند (بالاتر يا پايين تر از آن) نيز به چشم مي خورد.

نتيجه هر دو پديده فوق الذكر، اشتباه در تفسير نتايج AER خواهد بود.

 


موضوعات مرتبط:

انواع قيمت سمعك ها

۶ فروردين ۱۳۹۹
۱۰:۲۷:۲۷
دكتر سمعك
نظرات (0)

در صورتيكه پاسخهاي ديررس، P300 و AMLR پاسخ‌هاي آرام‌تر هستند كه بيشتر محتواي انرژي در فركانسهاي پايين دارند.

 

اصل معدل‌گيري Averageing:

مقدار (اندازه) معدل‌گيري سيگنال (زمان) كه براي ثبت قيمت سمعك ريساند AER لازم است به اندازه سيگنال و اندازه نويز (الكتريكي – ميوژنيك) در هنگام ثبت بستگي دارد. (نسبت سيگنال به نويز SNR)

پاسخ‌هاي زودرس، دامنه‌هاي كوچكتري دارند و نياز به معدل‌گيري بيشتر در آنها هست در صورتيكه پاسخ‌هاي ديررس دامنه‌هاي بزرگتري دارند و معدل‌گيري كمتري لازم است. (هنگاميكه نويز، ثابت است).

 

7 – رايج‌ترين محرك براي ECOCHG , ABR كليك ms 1/0 يا 100 μsec است. كه داراي يك شروع (onset) ناگهاني مي‌باشد.

8 – يك سيگنال ناگهاني (Abrupt) نظير پالس الكتريكي Rectangular طيف عريضي دارد، و هنگاميكه به مدل ارائه مي‌شود، ايجاد يك سيگنال آكوستيكي كه داراي يك گستره وسيع فركانسي است، مي‌كند. اين گستره فركانسي، سلولهاي مويي حلزون را در منطقه وسيعي از غشاي قاعده‌اي تحريك مي‌كند.

9 – محتواي فركانسي محركي كه سبب ايجاد پاسخ AER در فرد مي‌شود به عوامل متعددي بستگي دارد:

- شدت محرك

- خواص الكتروآكوستيك مبدل

- ويژگيهاي (آكوستيكي) كانال گوش و گوش مياني كه بر انتقال صدا تاثير مي‌گذارند.

- يكپارچگي حلزون

 

10 – فركانسهاي بالاي طيف آكوستيكي كليك، مسئول توليد ABR در گوش طبيعي هستند. پاسخ ABR به دست آمده با يك محرك نسبتا شديد (نظير 60 دسي بل Hl) با ماهيت كليك، و در صورت ارائه از طريق اينسرت فعاليت مناطق فركانس بالا (4000-1000) را در حلزون منعكس مي‌كند.

تفاوتهايي كه در مناطق مهم فركانسي براي توليد ABR در مطالعات بيان مي‌شود، به مقدار زيادي ناشي از تفاوت در شدت محرك‌هاي ارائه شده و محدوده بالاي فركانسي در مبدل‌هاي مورد استفاده براي توليد كليك است.

11 – مناطق راسي‌تر حلزون (فركانس – پايين) نيز با كليك، تحريك مي‌شوند، اما به دو دليل، خيلي در توليد ABR حداقل در افراد طبيعي، دخالت نمي‌كنند.

- زمانيكه موج در حال حركت به راس مي‌رسد، پاسخ نروفيزيولوژيك مناطق فركانس بالا (نزديكي قاعده) رخ داده و سلولهاي موئي در اين منطقه تحريك شده‌اند.

 


موضوعات مرتبط:

دانستني هاي سمعك ويدكس

۲ فروردين ۱۳۹۹
۰۷:۱۰:۱۴
دكتر سمعك
نظرات (0)

- يافته‌هاي تحقيقات انساني نشان مي‌دهند كه قلل مثبت در ABR فعاليت مجموع راههاي آوران (و احتمالاً وابران) آكسوني را در ساقة مغز، سمعك ويدكس منعكس مي‌كند (جسم ذوزنقه‌اي – لترال لمنيسكوس).

اما قعرهاي منفي، پتانسيل‌هاي Somatodendritic را در اغلب گروههاي سلولي بزرگ (نظير هستة حلزوني مجموعة زيتوني فوقاني، و هستة لترال لمنيسكوس و برجستگي تحتاني) منعكس مي‌نمايند.

براساس نظر Moore (1987)، ويژگيهاي امواج ABR منفي (دامنه – شكل – زمان نهفتگي) با اندازه و جايگاه Caudal – Rostral گروه‌هاي بزرگ سلولي در ساقة مغز، سازگاري دارند.

Moller اشاره مي‌كند، هيچ شاهدي دال به اينكه تنها قله‌هاي مثبت ABR، اهميت كلينيكي داشته باشند، وجود ندارد.

24- مكان توليد امواج III و V , IV كاملاً معين نيستند. چندين اصل در آناتومي ساقة مغز شنوايي براي درك بهتر اجزاء پس از موج II در ABR مهم هستند.

راههاي اصلي نظير لترال لمنيسكوس از آكسون‌هاي ميلين‌دار نازكي تشكيل شده‌اند كه 2 تا 4  (ميكرو متر) قطر دارند. ممكن است دو سيناپس در طول مستقيم‌ترين مسير كه از انتهاي دمي (هستة حلزوني) تا انتهاي راسي (برجستگي تحتاني) امتداد دارد وجود داشته باشد يا اينكه چهار سيناپس، در صورتيكه مجموعة زيتوني فوقاني و هستة لترال لمنيسكوس درگير باشند وجود داشته باشد. سيناپس‌هاي بيشتر با زمان انتقال عصبي و يا به عبارت ديگر زمان نهفتگي اجزاء، مربوط هستند.

همانگونه كه Moore (1987) مي‌گويد، مراكز شنيداري در انسان و پاسخهاي برانگيخته مربوط به آنها شد كاملاً مستقل از هم هستند و نه كاملاً وابسته به هم هستند.

بنابراين به غير از امواج I و II، هر جز ABR، خاستگاه‌هاي متعددي دارد. يعني بيش از يك ساختار آناتوميك در ايجاد يك موج دخالت مي‌كنند. متقابلاً يك ساختار آناتوميك (هستة حلزوني) مي‌تواند در توليد بيش از يك قله، مداخله داشته باشد.

انتقال اطلاعات شنيداري به صورت متوالي و از يك ايستگاه به ايستگاه ديگر پيگيري نمي‌شود (اين الگو اگرچه كاملاً واضح است اما خيلي دقيق نيست).

پيچيدگي آناتومي ساقة مغز شنوايي و زمان ايجاد فعاليت عصبي از ساختارهاي عصبي متفاوت، قطعاً از عوامل مهم در بحث ارتباط بين آناتومي و اجزا ABR محسوب مي‌گردد.

 


موضوعات مرتبط:

معايب سمعك يونيترون

۲۸ اسفند ۱۳۹۸
۰۸:۲۹:۵۲
دكتر سمعك
نظرات (0)

تفاوت مهم بين اين دو ملكول محرك اين است كه كينيسين تنها از سيتوزوم خارج و به انتهاي مثبت ميكروتوبول وارد مي شود،اما دينين به سيتوزوم سمعك يونيترون بر مي گردد و يا به قطب منفي ميكروتوبول مي رود.اين تفاوت در ايجاد كردن قطبيت ساختار ها ي سلول هاي عصبي كه به آكسون و دندريت شناخته شده اند،بسيار مهم است.دندريت اطلاعات را جمع آوري و به جسم سلولي نورون انتقال مي دهد و آكسون اطلاعات را از جسم سلولي به بيرون انتقال مي دهد.پروتئين هاي اضافي كه در ارتباط با ميكروتوبول ها هستند (MAPs)عملكردي به عنوان محرك ندارد،اما آنها مي توانند خواص ميكروتوبول ها را اصلاح كنند.اين پروتئين ها براي برقراري ارتباط ميكروتوبول ها به يكديگر و به ديگر سيتواسكلت هاي ابتدايي و اجزاي سلولي،شايد از همه مهم ترين غشاء پلاسمايي،به كار مي روند.اين MAP ها به ثبات ميكروتوبول هايي كه يك بار شكل گرفته اند و گسترش دادن ميكروتوبول هاي جديد كمك مي كند.مثال هايي از MAP ها شامل ملكول هايي مثل MAP-1 و MAP-2 و Tau مي شود.Tau و MAP-2 نماينده ي يك مثال كلاسيك از قسمت قسمت شدن سلولي در سلول عصبي است.Tau تنها در زوائد آكسوني سلول هاي عصبي يافت مشود،در حالي كه MAP-2 تنها در زوائد دندريتي و اجسام سلولي پيدا مي شود.

يك عملكرد خاص در ميكروتوبول ها حركت مژگاني است.حركت ضرباني مژك و يا تاژك وظيفه ي به حركت در آوردن مواد سيال به سمت سطح سلول و يا براي حركت دادن سلولي در فضايي روان،را دارد.علت اين ضربان اتصال به آكسونوم(ساختاري در مركز مژك يا تاژك ها)است.اين زائده ي آكسونومي داراي آرايش خاصي از 9 جفت ميكروتوبول به دور 2 ميكروتوبول منفرد است.پروتئيني فرعي به نام داينين مويي (ciliary dynein) باعث مي شوند كه ميكروتوبول هاي مجاور،در نتيجه ي اتصال به ناحيه اي از آكسونوم،بر خلاف يكديگر بلغزند.يك سطح لغزنده هماهنگ و گسترده شده در طول آكسونوم برآيندي از الگوي ضرباني مژك و يا تاژك ها را توليد مي كند.شما در ادامه خواهيد فهميد كه بسته اي از كينوسيليوم استرياسيلياري در بالي سلول هاي مويي شنوايي بافت مي شود،تاژك واقعي است كه نقش آرايش 2+9 در ميكروتوبول ها را ايجاد مي كند.

رشته هاي اكتيني

رشته هاي اكتيني كوچك ترين جزء اسكلت سلولي هستند كه در حدود 8 nm پهنا دارند.آنها از اكتين تشكيل شده اند و يكي از پروتئين هاي فراوان در بيشتر سلول هاي مختلف هستند.همانند ميكروتوبول ها،رشته هاي اكتيني نيز به وسيله ي پايانه ي منفي در حال رشد آهسته و پايانه ي مثبت در حال رشد سريع،دو قطبي شده است.اگرچه رشته هاي اكتيني نازك تر و داراي قابليت ارتجاعي بيشتر و در كل از ميكروتوبول ها كوتاهتر هستند، اما كل طول رشته هاي اكتيني در يك سلول بسيار بزرگ تر از كل طول ميكروتوبول است.رشته هاي اكتيني همچنين گرايش به اتصال مستقيم به توده ها و يا بسته ها،براي افزايش استحكام خود دارند.اكتين به طول كامل در يك آرايش گيج كننده از فعاليت هاي سلولي از استحكام مكانيكي تا تبادلات فاگسيتوزي،مشاركت دارد.در واقع،احتمالا شناخته شده ترين عملكرد اكتين،عملكرد آن در انقباض سلول هاي عضلاني باشد.سه اكتين اصلي و عمومي در بسياري از سلول ها وجود دارد:رشته هاي فشاري اكتين،سلول هاي قشري اكتين و فيلوپديا (filopodia). رشته هاي فشاري اكتين شامل بسته هاي نسبتا متراكم رشته هاي اكتيني است كه اين بسته ها به شكلي آرايش گرفته اند كه به طور متناوب به سمت پايانه ي مثبت جهت گيري داشته باشند

 


موضوعات مرتبط:

انواع قيمت سمعك اينترتون

۲۶ اسفند ۱۳۹۸
۰۹:۴۲:۵۱
دكتر سمعك
نظرات (0)

اگر چه كه فركانس هاي SOAE ، در زمان هاي كوتاه نسبتا باثبات هستند ، آن ها به شرايط نامطلوب متابوليك آسيب پذير هستند . بيشتر بزرگساللان و كودكان با شنوايي طبيعي SOAE هاي توليد مي كنند كه در حضور تحريك خارجي قابل اندازه گيري قيمت سمعك اينترتون هستند . شيوع SOAE ها كمتر از گسيل هاي برانگيخته است و SOAE ها ممكن است وابسته به گوش و جنس باشند .  با اين حال ، برآورد شيوع SOAE ها بستگي به ابزار وروش مجموعه اي داده هايي دارد كه براي اندازه گيري آن ها استفادهمي شوند .تقريبا دو برابر بيشتر زنان همانند مردان SOAE ها را نشان مي دهند و آن ها اغلب در گوش راست نسبت به گوش چپ مشاهده مي شود . مطالعات مختلف تفاوت هاي ژنتيكي را كه در شيوع يا پخش SOAE ها نقش دارد را گزارش مي كند . نوزادان ، كودكان و بزرگسالان جوان شيوع يكساني از SOAE ها دارند ، با اين حال گوش هاي نوزادان و كودكان معمولا SOAE هاي با فركانس بالاتري دارند ( بين 3 و 4 كيلو هرتز ) . براي افراد مسن تر از 60 سال ، شيوع  SOAE ها  به نظر مي رسد كاهش يابد .  Transient – evoked otoacoustic emissions گسيل هاي صوتي گوش برانگيخته گذرا : TEOAEs ها پاسخ هاي شنوايي پيچيده اي هستند كه مي توانند تقريبا در تمامي افراد با شنوايي طبيعي ثبت شوند . TEOAEs ها معمولا گسترده اي هستند كه به وسيله ي كليك هاي باند پهن در حدود db spl  48 توليد مي شوند و در درجه اول به عنوان يك صليب تركيبي (انتشار) و طيف متفاوت قدرت (نويز) به اشكال موج متوسط پاسخ مي دهند . پس از يك محرك كوتاه مانند كليك يا انفجار تن ، يك شكل موج واگراي فركانس را مي توان به دست آورد . (شكل 5 – 13 ) . به طور كلي ، طيف TEOAEs هاي به دست آمده در پاسخ به كليك ها انتظار مي رود كه طيف پاسخدهي وسيع داشته باشد و در پاسخ به انفجارات تن كاملا فركانس خاص باشند 


موضوعات مرتبط:

انواع سمعك از لحاظ رنج قيمت

۲۴ اسفند ۱۳۹۸
۰۵:۰۵:۵۶
دكتر سمعك
نظرات (0)


آزمون پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته از وستيبول  (VEMPS :Vestibular Evoked Myogenic Potentials ):
يكي ازآزمونهاي تشخيصي جديد براي بررسي اختلالات انواع سمعك دهليزي است.اين آزمون مي تواند عملكرد غيرطبيعي ساكول وياعصب دهليزي تحتاني رامشخص نمايد.حساسيت بسياربالايي در ارزيابي عملكرد دستگاه دهليزي داردوبرخلاف آزمون ENGكه حدود 1تا 2 ساعت به طول مي انجامد به زمان كمتراز1 ساعت نياز دارد.دربررسي ضايعاتي كه سيستم كوكلئو-وستيبولار رادرگير       مي نمايند مانند بيماري منير،نوريت دهليزي،تومورهاي عصب هشتم،كم شنوايي هاي ارثي ،تروما وشكستگيهاي جمجمه، اوتيت مياني مزمن فعال،باروتروماي گوش داخلي وشناسايي بسياري ازاختلالات محيطي ومركزي وستيبول موثراست.
Facial Nerve Reflex ـ Blink Reflexes : بخشي از آزمونهاي Auditory evoked potentials مي باشند كه با استفاده ازتحريكات  الكتريكي ،فانكشن  شاخه هاي حسي –حركتي عصب صورتي را درنواحي مختلف چهره  بررسي مي نمايند ودر تشخيص وپيگيري روند درمان ضايعات عصب صورتي استفاده مي شوند(ازقبيل فلج بلز) .

Hearing Aid Fitting: نوزادان، كودكان و بزرگسالاني كه كم شنوايي آنها با استفاده از آزمون هاي الكتروفيزيولوژي و اديومتري محرز شد، براي ارزيابي و تجويز سمعك ارجاع داده مي شوند. در اين بخش ابتدا براساس آزمايشات قبلي نوع سمعك مورد نياز بيمار تعيين و به صورت آزمايشي بر روي گوش بيمار تست مي شود. 
عملكرد سيستم زيتوني حلزوني وابران از زماني كه به عنوان يك گذرگاه آناتوميكي شناخته شده است ، هنوز هم يك بحث جنجال برانگيز باقي مانده است . راسموس (1960 و 1953 و 1946 ) براي نخستين بار مسير نزولي حلزون يا مسير وابران حلزوني را تشريح كرد . مسير شنوايي ساقه ي مغز به وسيله ي اجزاي غيرمتقاطع و متقاطع دسته ي زيتوني حلزوني معرفي شده اند . دسته ي زيتوني حلزوني غيرمتقاطع به گوش همان سمت مي روند در حالي كه دسته ي زيتوني حلزوني متقاطع به گوش مقابل مي روند . مجموعه زيتوني فوقاني (به عنوان منبع دسته ي زيتوني فوقاني ) در قسمت شكمي نخاع راسي و دم پل مغزي در منطقه اي از ساقه ي مغز كه جسم ذوزنقه اي شناخته مي شود ، واقع شده است . مجموعه زيتوني فوقاني ، منطقه ي شنوايي است كه به پردازش سيگنال هاي هر در گوش اختصاص دارد . عملكردش در سيستم شنوايي صعودي شامل تشخيص تفاوت هاي شدتي و زماني به عنوان اساس نقشه برداري فضايي است . انشعابات وابران نزولي از مجموعه زيتوني فوقاني بر گسيل هاي هر دو گوش تاثير گذاشته و نقشي را در تنظيم پاسخ هاي فيبر آوران ايفا مي كند . مطالعات اخير سيستم زيتوني حلزوني وابران روشن كننده اين هستند كه چطور (چگونه يا از چه طريق) سيستم وابران براي انطباق با سيستم آوران به نويز زمينه كار مي كند و چگونه از گوش در مواجهه با صداهاي بلند محافظت مي كند . به طور باليني ، درك سيستم زيتوني حلزوني وابران ، در نهايت ممكن است به نفع آن دسته از بيماران مبتلا به اختلال شنوايي در زمينه سر و صداهاي بلند (نويز) باشد و همچنين روزنه اي از (سيستم) شنوايي مركزي ارائه مي دهد .


موضوعات مرتبط:

كاربرد سمعك اينترتون

۲۱ اسفند ۱۳۹۸
۰۹:۳۱:۳۲
دكتر سمعك
نظرات (0)

مثالي از دو جفت پرايم-تارگت در يك آزمايش تصميم دركي سمعك اينترتون . پرايم ها با حروف كوچك و تارگت ها با حروف بزرگ هستند. شكل، توالي نشان داده شده را شبيه سازي مي كند: پرايم ها به تنهايي ارائه مي شوند و به مدت چند ميلي ثانيه روي صفحه باقي مي مانند سپس تارگت ظاهر مي شود. در سمت چپ، پرايم و تارگت از نظر معنايي مرتبط هستند و در راست نامرتبط هستند. توجه كنيد كه پرايم ها يعني nurse و cabin طول يكسان دارند( هر دو 5 حرفي هستند). پرايم ها معمولا از نظر بسامد و ساير متغير ها نيز يكسان سازي مي شوند. براي مطالعه اينكه در واژگان دو زبانه ها، ارائه هاي معنايي تا چه حد بين كلمات ترجمه-معادل به اشتراك گذاشته مي شوند بسياري از مطالعات از روش هاي priming معنايي استفاده كرده اند. اين تحقيق تأييد كرد كه وقتي يك پرايم و تارگت به زبان هاي متفاوتي هستند، رابطه معنايي بين آنها بازيابي كلمه تارگت را تسهيل مي كند. براي يك دو زبانه انگليسي-فرانسوي، دستيابي به كلمه cat با هر دو كلمه dog و chein تسهيل مي شود. ميزان priming مي تواند غير قرينه باشد: معمولا priming براي زبان غالب دو زبانه ها ( كه معمولا ولي نه هميشه زبان اول آنهاست) نسبت به زبان غير غالب قوي تر است. عقيده بر اين است كه واژگان زبان غالب (يا زبان اول) بزرگتر است زيرا ابتدا فرا گرفته مي شود و براي كلمات موجود در زبان غالب نسبت به زبان غير غالب ايجاد ارتباط (غير زباني) با ارائه هاي دركي قوي تر است. گاهي كلماتي كه بين دو زبان يكسان ( يا بسيار مشابه) هستند به هيچ وجه از نظر معنايي مرتبط نيستند. دو زبان مي توانند هموگراف هاي بين زباني( interlingual homographs )( كلماتي كه در دو زبان به يك شكل نوشته مي شوند) داشته باشند مانند coin در انگليسي و coin ('corner') در فرانسوي. همچنين دو زبان مي توانند هموفون هاي بين زباني (interlingual homophones) ( كلماتي كه صداي آنها در دو زبان يكسان است) داشته باشند مانند aid در انگليسي و eed ('oath') در هلندي. دقت كنيد كه اين دو مثال، جفت كلمه هايي هستند كه ترجمه معادل هم نيستند اما " دوست هاي كاذب" (false friends) بين زباني هستند. دوست هاي كاذب در زبان هايي مفيد هستند كه قصد دارند اندازه گيري كنند دو زبانه ها وقتي ورودي هاي لغوي را در يك حالت تك زبانه بازيابي مي كنند تا چه حد مي توانند يك زبان را مهار كنند.


موضوعات مرتبط:
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سمعك است. || طراح قالب monoblog.ir